Reklamačný poriadok

platný od 1.7.2022

 1. Identifikačné údaje a všeobecné ustanovenia:

  Prevádzkovateľ: INO3D s.r.o, ul. Janka Borodáča 13, 083 01 Sabinov, IČO: 51951827, DIČ: 2120842735, Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okr. súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka 37006/P, emailová adresa: info@ino3d.sk, telefónne číslo: +421 907 223 859

  Tento reklamačný poriadok je záväzný pre zákazníka aj poskytovateľa od momentu uzatvorenia zmluvy.

 2. Presnosť 3D modelov

  Poskytovateľ garantuje pri všetkých typoch grafických služieb rozmerovú presnosť na mieru vytváraných 3D modelov s odchýlkou max 2,5 % oproti poskytnutým výkresovým podkladom.

 3. Zhoda s projektovou dokumentáciou

  Poskytovateľ garantuje pri všetkých typoch 3D grafických služieb dodržanie návrhu v projektovej dokumentácii. Hlavne charakteristiku okien, charakteristiku strechy a spevnené plochy.

 4. Kvalita vstupných podkladov

  Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nápravu odchýlok, ktoré nie sú zaznamenané vo výkresovej dokumentácii poskytnutej pre vypracovanie 3D grafického produktu. Poskytovateľ má právo odmietnuť vypracovanie 3D modelu na základe málo konkrétnej alebo nedostatočne presnej projektovej dokumentácie. V prípade, ak poskytovateľ takéto podklady pre vypracovanie 3D modelu akceptuje, nevzťahuje sa na takto vytvorené 3D modely záruka na presnosť uvedená v bode č. 2.

 5. Rozsah vstupných podkladov

  Základný rozsah na vypracovanie 3D modelov na mieru je vždy určený úvodnou konzultáciou medzi klientom a poskytovateľom. Tieto podklady môžu mať podobu výkresovej dokumentácie stavieb, pomocných fotografií a slovných formulácií v textovej podobe. Za podklady sa nepovažujú informácie z telefonických hovorov.

 6. Cena

  Orientačná cena 3D grafickej služby je určená cenníkom. Záväzná cena je vzhľadom k unikátnosti každého zadania vždy určená až na základe podkladu. Takto určená cena sa vzťahuje len na danú verziu podkladov dodaných klientom. V prípade, že sa v priebehu vypracovania budú podklady dopĺňať, alebo meniť, má poskytovateľ tieto rozdiely zohľadniť v cene aj dodatočne.

 7. Termín

  Termín dodania je vždy stanovený individuálne spolu s určením ceny na základe poskytnutých podkladov od zákazníka. Poskytovateľ si vyhradzuje právo indikovaný termín posunúť o maximálne 14 kalendárnych dní bez udania dôvodu. V prípade oneskorenia poskytovateľa minimálne 15 kalendárnych dní oproti indikovanému termínu ma zákazník právo nárokovať zľavu 20 % z dohodnutej ceny služby. V prípade oneskorenia poskytovateľa o viac ako 30 kalendárnych dní oproti indikovanému termínu ma zákazník právo odstúpiť od zmluvy s plnou náhradou ceny služby.

 8. Subjektívne vlastnosti grafickej služby

  Služba 3D vizualizácie zo svojej povahy umožňuje variabilitu prevedenia do tak vysokej miery, že poskytovateľ nemôže preberať záruku za jej určité vlastnosti. Poskytovateľ si vyhradzuje právo všetky subjektívne vlastnosti 3D vizualizácií, ktoré neboli určené v podkladoch, aplikovať na základe vlastného subjektívneho názoru. Medzi subjektívne vlastnosti sa považujú hlavne:

  • uhol a šírka záberu kamery
  • hĺbka ostrenia kamery
  • sklon, intenzita a orientácia svetla (slnko, obloha, tiene)
  • farebné variácie materiálov
  • druhy a rozloženie zariaďovacích komponentov (nábytok)
  • druhy a rozloženie dekoračných komponentov (kvety, obrazy)
 9. Termín pre podanie reklamácie

  Zákazník má právo reklamovať len objektívne vady 3D grafickej služby definované v bodoch č. 2 a č. 3. po dobu 6 mesiacov od dodania služby poskytovateľom. Poskytovateľ sa zaväzuje napraviť zistené vady bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní od podania reklamácie. Podanie reklamácie po uplynutí lehoty 6 mesiacov nie je možné z dôvodu možného zmazania 3D projektu a súvisiacich dokumentov.

 10. Záverečné ustanovenia

  Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť k 1.7.2022. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky situácie, ktoré tento reklamačný poriadok nezahrňuje, budú riešené dohodou v rámci dobrých mravov a s ohľadom na mentálne zdravie zákazníka aj poskytovateľa.