Pravidlá spracúvania osobných údajov

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Predávajúci INO3D s.r.o. (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje kupujúceho (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“) o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a  § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

  Prevádzkovateľ: INO3D s.r.o, ul. Janka Borodáča 13, 083 01 Sabinov, IČO: 51951827, DIČ: 2120842735, Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okr. súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka 37006/P, emailová adresa: info@ino3d.sk, telefónne číslo: +421 907 223 859

 2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

  Zodpovedná osoba: Ing. Róbert Jacko

 3. Účel spracúvania osobných údajov:

  Účelom je uzatvorenie kúpnej zmluvy a predzmluvné vzťahy, plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

  • Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

  Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu a záujemcovi o kúpu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a uzatvorenia kúpnej zmluvy.

  • Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu

  Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia, bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorou je splnenie daňových povinností.

 5. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

  Nad rámec nevyhnutného splnenia daňových povinností prevádzkovateľ nezbiera žiadne osobné údaje.

 6. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

  Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú: Externý účtovník, Poštový prepravca, Dodávateľ (pre účely vybavenia reklamácie)

  Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa: Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

 7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny:

  Poskytovateľ môže v procese dodania služby využiť dodávateľské reťazce v rámci globálneho trhu práce a profesionálnych služieb.

 8. Doba uchovávania osobných údajov:

  Doba uchovávania osobných údajov je určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu.

 9. Práva dotknutej osoby:

  Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • na opravu osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • na prenosnosť osobných údajov,
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

  Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@ino3d.sk, telefónne číslo +421 907 223 859, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

 10. Zákonná alebo zmluvná požiadavka:

  Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel uvedený v týchto pravidlách, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú kupujúci prejavil záujem a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.